Hypotéka so štátnym príspevkom pre mladých - čo treba o nej vedieť?

30.08.2015 11:12

Viac ako polovica mladých Slovákov vo veku do 35 rokov žije stále s rodičmi. Existuje veľa dôvodov, prečo sa mladí ľudia ťažšie osamostatňujú, napríklad vysoká nezamestnanosť a minimálne či dokonca žiadne úspory. Komu nenašetrili rodičia alebo sa sám nepripravoval na kúpu nehnuteľnosti v dostatočnom predstihu, zrejme bude zvažovať hypotekárny úver. V predchádzajúcom blogu som písal všeobecne o hypotékach a podmienkach získania hypotéky. Teraz sa chcem venovať konkrétne hypotékam pre mladých.

Čo treba vedieť o hypotéke pre mladých?

Hypotekárny úver so štátnym príspevkom pre mladých (HÚ so ŠPM) je úver, kde počas prvých piatich rokov úrok nižší o 3% oproti hypotéke bez štátneho príspevku. Banka dáva dole 1%, štát 2 %. Štátny príspevok dostanete na sumu maximálne 50-tisíc eur, na zvyšnú sumu je stanovený úrok bez príspevku od štátu a banky.

Na získanie hypotéky pre mladých, na ktorú vám prispeje štát, musíte mať:

  • Správny vek - to znamená ku dňu podania žiadosti najmenej 18 a zároveň nie viac ako 35 rokov.
  • Príjmový limit - v súčasnosti je hranica hrubého príjmu (od 1.7.2015 do 30.9.2015) maximálne 1 090,70 € mesačne. Zohľadňuje sa potvrdený hrubý príjem za rok 2014. Pri 2 žiadateľoch je to 2.181,40 €. To znamená, že ak má jeden zo žiadateľov menej ako 1090,70 €, môže mat druhý žiadateľ viac. Príjem za aktuálny rok môže byť aj vyšší.
  • Stále zamestnanie - to znamená nesmiete byť v skúšobnej lehote, vo výpovednej lehote a dlhodobo, teda viac ako dva mesiace, práceneschopný. Aby bolo možné overiť príjem v Sociálnej poisťovni, pracovný pomer musí trvať minimálne štyri mesiace.

Ďalšie dôležité informácie:

  • Nárok na štátny príspevok vzniká až po zápise záložného práva na nehnuteľnosť do katastra.
  • Kto splatí úver so štátnym príspevkom skôr, ako uplynú 4 roky, musí štátny príspevok vrátiť.
  • Mimoriadne splátky sa dajú robiť kedykoľvek a v akejkoľvek výške počas prvých 5 rokov.
  • Môžete mať viacero hypoték, no štátny príspevok sa v rovnakom čase priznáva len na jeden úver.
  • Štátny príspevok je garantovaný na 5 rokov, ale nie jeho výška.
  • Účel: nadobudnutie, výstavba, zmena, údržba alebo kombinácia týchto účelov.

Doklady potrebné k žiadosti o hypotéku sú tie isté ako som uviedol v predchádzajúcom blogu plus potvrdenie o príjme za predchádzajúci kalendárny vek - k zisteniu, či máte nárok na štátny príspevok.

Niektoré banky majú automaticky zníženú splátku o príspevok štátu, iné nie: musíte platiť zvýšenú splátku a na konci mesiaca vám ju banka vráti na účet.

Tu je ale veľký rozdiel !!!

Ukážeme si to na jednom jednoduchom príklade: Zaujíma nás priebeh zostatku istiny úveru pri HÚ so štátnym príspevkom pre mladých. Aký zostatok istiny úveru by bol po 5-tich rokoch, ak by bola časť úveru so ŠPM vo výške 50.000 € so sadzbu 3,05 % p.a. (sadzba pred uplatnením štátneho príspevku)? Predpokladajme, že výška ŠPM sa počas celých 5 rokov nezmení. Do úvahy prichádzajú 2 alternatívy počítania zostatku úveru:
Alternatíva 1: Úver je úročený sadzbou 0,05 % p.a. celé obdobie (t.j. 3,05% - 3%), pokiaľ sa nezmení výška štátneho príspevku po dobu 5 rokov a klient platí banke teda už zníženú splátku (očistenú o štátny príspevok vrátane príspevku od banky).

Alternatíva 2: Úver sa úročí úrokovou sadzbou 3,05 % p.a. a následne banka vráti klientovi alikvótnu sumu prislúchajúcu príspevku 3 % p.a. na konci mesiaca.

Výsledkom je výrazný rozdiel v zostatku istiny na konci piateho roka splácania úveru. V princípe sa banky delia práve podľa tohto. kľúča na 2 skupiny. Tzn. úver s počiatočnou istinou 50.000 €, splatnosťou 30 rokov a úrokovou sadzbou 3,05 % p.a., má po 60 splátkach (po dobe nároku na ŠPM, počas ktorej bol úročený iba 0,05 % p.a. - alternatíva 1) zostatok istiny 41.718,66 €; pri druhej alternatíve je rozdiel v zaplatených úrokoch taký, že klientovi pri zdnalivo rovnakom splácaní (mesačnej splátke) zostala istina 44.493,83 €. Rozdiel je teda 2775,17 € v neprospech 2. alternatívy!

Je ešte tretia alternatíva a to, že banka odráta len svoj príspevok, úročí teda sadzbou 2,05% a nasledujúci mesiac vracia alikvotnú sumu prislúchajúcu štátnemu príspevku 2 % p.a. Pri tejto alternatíve je zostatok istiny niekde medzi predchádzajúcimi alternatívami.

Odporúčam teda neprihliadať len na výslednú úrokovú sadzbu, ale dôležitá je aj výška zostatku úveru na konci fixačného obdobia a na konci obdobia so ŠPM.

Samozrejme, rád sa s Vami stretnem a poradím Vám osobne.