Základy finančnej gramotnosti: 1. Neživotné poistenie

01.01.2016 13:42

Neživotné poistenie chápeme najčastejšie ako poistenie materiálnych škôd. Môžeme sem však zahrnúť aj cestovné poistenie, kde sú poistené aj liečebné náklady, čiže škody na zdraví.

Najznámejšie sú však poistenie nehnuteľnosti (dom, byt, chata), domácnosti a motorového vozidla.

 

Poistenie nehnuteľnosti kryje najmä škody na pevných súčastiach danej nehnuteľnosti - múry, okná, dvere, podlahy, elektroinštalácie a pod. Niektoré poisťovne sem zaraďujú aj kuchynskú linku či vstavané skrine. Príčinou takejto škody musí byť nejaký prírodný živel - požiar, víchrica (väčšina poisťovní kryje tieto škody len ak bola rýchlosť vetra aspoň 70 km/hod). Kryté sú aj škody spôsobené záplavou, prívalovými dažďami, výbuchom plynu a pod. Kryté býva aj vlámania a krádež. Tu treba vedieť, či daná poisťovňa kryje aj škody pri nezistených páchateľoch. Pri poistení nehnuteľnosti sa berie do úvahy časová cena, čiže poisťovne počítajú amortizáciu (opotrebenie) objektu. Tu je dôležitý pojem podpoistenie. Ak má napr. byt reálne hodnotu 80 000 € a poistený je len na 60 000 €, počítajte s tým, že dostanete vyplatené len 3/4 odhadnutej škody, keďže v takom pomere je byt podpoistený. Čiže ak je škoda 20 tis., dostanete max. 15 tis.

 

Poistenie domácnosti alebo vybavenia domácnosti - sem patria pohyblivé súčasti bytu ako je nábytok, elektronika... Ak vlastníte nejaké vzácne zbierky (mince, obrazy, známky), treba mať doklad o zakúpení a znalecký odhad ceny. Zbierky sa v poistnej zmluve väčšinou uvádzajú zvlášť.

Rozdiel medzi poistením nehnuteľnosti a domácnosti sa dá ľahko charakterizovať tak, že ak dáte dole strechu a otočíte byt (dom) hore nohami, to čo vypadne je domácnosť. Niektoré poisťovne do domácnosti rátajú aj oblečenie. Pri  poistení domácnosti sa hodnota vecí posudzuje v nových cenách, čo znamená, koľko by stál napr. obdobný nový televízor, keby ste si ho chceli kúpiť teraz.

Pri poistných udalostiach ako je krádež a vlámanie zisťujú poisťovne ako ste mali objekt zabezpečený. Požiadavky na zabezpečenie sú rôzne (závisia najmä od poistnej sumy) a v jednotlivých poisťovniach sa líšia. Či už ide o bezpečnostnú vložku chránenú proti odvŕtaniu, bezpečnostné dvere, alarm, napojenie na políciu a pod.

 

Poisťovne ponúkajú aj spoluúčasť, čo znamená, že ak je napr. spoluúčasť 99 €, tak poisťovňa Vám napr. zo škody 1000 € zaplatí iba 901 € a zvyšok si doplatíte Vy. Ak je v poistke dohodnutá spoluúčasť, je poistka lacnejšia.

 

Poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú fyzickými osobami (členmi domácnosti) - znamená to, že ak Vy alebo niekto z Vašej domácnosti (rodiny), spôsobí škodu niekomu inému, poisťovňa to preplatí. Nesmie ísť samozrejme o úmyselné zavinenie ani o hrubé porušenie napr. bezpečnostných predpisov a podobne. Sem patrí napr. aj to, ak zle zatvoríte vodovodný kohútik alebo ak Vám praskne hadica od práčky a vytopíte susedov, alebo ak Vaše dieťa zhodí a rozbije v obchode televízor.

 

Poistenie zodpovednosti z vlastníctva nehnuteľnosti - sem patrí napr. to, ak praskne radiátor alebo vodovodné potrubie a vytopíte susedov alebo ak Vám z domu odletí časť strechy a rozbije susedom okná :)

 

Sumy za poistenie zodpovednosti sú v poisťovniach rôzne, pohybujú sa rádovo v desiatkach tisíc eur.

 

Poistenie motorového vozidla

  1. Povinné zmluvné poistenie (PZP) - poistenie škôd, ktoré spôsobím ja niekomu inému, limit plnenia je cca 3-5 mil. € pri škodách na zdraví a cca 1-2 mil. Eur pri materiálnych škodách
  2. Havarijné poistenie (tzv. Kasko) - poistenie škôd, ktoré niekto resp. niečo (prírodný živel) spôsobí mne. Plnenie je v časových cenách, čiže ráta sa s opotrebovaním auta a teda jeho aktuálnou cenou. Väčšina poistení má povinnú spoluúčasť (väčšinou min. 5% resp. cca 160 €), sú aj poisťovne, ktoré ponúkajú možnosť bez spoluúčasti, ale poistka je potom drahšia.

 

Cestovné poistenie - zahŕňa väčšinou poistenie liečebných nákladov, poistenie straty alebo zničenia batožiny, poistenie úrazu, storno zájazdu atď. Najmä poistenie liečebných nákladov sa v jednotlivých poisťovniach dosť líši, čo sa týka výšky poistného krytia ale aj toho, čo všetko je kryté. Niektoré poisťovne majú stanovené limity, iné plnia toľko, koľko reálne na dovolenke zaplatíte napr. za pobyt v nemocnici. Niekde je zahrnuté aj akútne ošetrenie zubov (napr. 1 zub do 100 €).

 

Poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú zamestnancom svojmu zamestnávateľovi - škoda je krytá max. do výšky 4-násobku hrubej mzdy zamestnanca. Podľa zákona viac nemôže zamestnávateľ od zamestnanca žiadať. Nesmie ísť samozrejme o úmyselné zavinenie ani o hrubé porušenie napr. bezpečnostných predpisov a podobne.

 

Je možné dojednať aj poistenie zodpovednosti živnostníkov a podnikateľov. Toto sa rieši vždy individuálne.

 

Pozrite si aj článok o Životnom poistení