Základy finančnej gramotnosti: 1. Poistenie (1.časť)

27.09.2015 14:56

Prvým finančným sektorom, ktorým sa budem zaoberať je sektor poistenia. Je to najmä z toho dôvodu, že poistných produktov majú ľudia omnoho viac ako tých ostatných a minimálne jeden poistný produkt má takmer každá rodina. Je to povinné zmluvné poistenie motorového vozidla alebo tzv. zákonné poistenie auta.

Okrem tohto poistenia máme najčastejšie životné poistky, havarijné poistenie auta (tzv. Kasko), poistenie bytu, domu, domácnosti a pod.

Poistenie rozdeľujeme na 2 základné skupiny:

  1. Životné poistenie
  2. Neživotné poistenie
 
Do druhej skupiny patria aj menej časté poistné produkty ako napríklad Poistenie zodpovednosti zamestnanca za škody spôsobené pri výkone povolania, poistenie podnikateľov alebo cestovné poistenie.
 
Hlavné princípy poistných vzťahov sú solidárnosť, podmienená návratnosť a neekvivalentnosť. Zjednodušene povedané, znamená to, že ak sa niekomu niečo stane a poisťovňa mu vyplatí peniaze (poistné plnenie), tak sa na to v podstate "skladajú" aj tí, ktorí sú tiež poistení, ale im sa nič nestane (chvalabohu...). Ďalej, že nie je isté, či náhodou nevložíte do poistky viac peňazí, ako dostanete keď sa Vám niečo stane. Ale aj naopak, možno zaplatíme poisťovni pár desiatok eur a dostaneme pár tisíc eur.
 

Poistenie sa dá charakterizovať jednou zaujímavou vetou: "Poistku si kupujeme vtedy, keď ju nepotrebujeme, lebo ak ju budeme potrebovať, už si ju kúpiť nemôžeme..."

 

Výklad niektorých pojmov:

Poistka - písomné potvrdenie o uzavretí poistnej zmluvy vydané poistiteľom. Pozn.: Často používam pojem poistka aj tam, kde by som mal použiť pojem poistná zmluva alebo návrh poistnej zmluvy. Je to len preto, aby som text príliš nekomplikoval.

Poistné - suma, ktorú platíte počas doby trvania poistnej zmluvy alebo počas doby, ktorá je uvedená v poistke (cena dohodnutá v poistnej zmluve, ktorú je poistník povinný zaplatiť poisťovateľovi ako protihodnotu za krytie rizika). Poistné môže byť bežné alebo jednorazové. Bežné poistné sa platí mesačne, ročne, prípadne v iných frekvenciách (štvrťročne, polročne).

Poistná suma - maximálna suma v pripoistení, na ktorú je poistník "krytý", ak sa niečo stane. Samozrejme toto je len veľmi zjednodušený výklad, bližšie sa tomu budem venovať pri životnom poistení.

Poistník - ten, kto uzatvára poistnú zmluvu, je za ňu "zodpovedný" a väčšinou ju aj platí. Poistník môže byť zároveň aj poisteným.

Poistený - zjednodušene povedané ten, na koho sa vzťahuje poistenie rizík a aj plnenie, v prípade, že nastane poistná udalosť (osoba, na ktorej život, zdravie, majetok, zodpovednosť za škodu alebo iné hodnoty poistného záujmu sa poistenie vzťahuje) - okrem poistenia smrti, kde poistné plnenie dostáva oprávnená osoba.

Poistná doba -  celkový čas poistenia, ktorý bol dohodnutý v poistnej zmluve.

Poistná udalosť - náhodná udalosť vymedzená poistnou zmluvou, s ktorou je spojený vznik povinnosti poisťovateľa poskytnúť poistné plnenie.

Hodnota poistenej veci - najvyššia možná majetková ujma, ktorá môže v dôsledku poistnej udalosti nastať.

Spoluúčasť - peňažná čiastka alebo percento z výšky poistného plnenia, ktorým sa poistený podieľa na škode spôsobenej poistnou udalosťou.

 

V ďalších pokračovaniach budem okrem strohého výkladu pojmov uvádzať aj niektoré zaujímavé príklady, aby ste sa vedeli lepšie zorientovať v danej problematike a spomeniem konkrétne skúsenosti z praxe, ktoré môžu poslúžiť nielen na poučenie ale aj na výstrahu pred neuváženým využívaním finančných produktov.

Napíšte mi, čomu by som sa mal venovať podrobnejšie, čo Vás najviac zaujíma a ak sa Vám tento seriál bude páčiť, dajte Like alebo ho zdieľajte so svojimi blízkymi.

 

Nasleduje Životné poistenie (1.časť).