Základy finančnej gramotnosti: 1. Životné poistenie (1.časť)

27.09.2015 16:26

...pokračovanie z predchádzajúceho článku

 

"Viete, ktorý tovar alebo produkt si môžeme kúpiť len vtedy keď ho nepotrebujeme a ak ho potrebujeme, tak nám ho už nepredajú?"

Správna odpoveď je: Životná poistka.

Poistiť sa môžete vtedy ak ste zdravý, akonáhle človek ochorie alebo mal vážny úraz, už sa na toto konkrétne riziko poistiť nemôže a dokonca v prípade niektorých diagnóz môže mať problém s tým, aby ho vôbec poisťovňa ako klienta prijala.

 

1. Životné poistenie

Životné poistky sa väčšinou delia na kapitálové, investičné a rizikové. Ako "podmnožina" rizikových poistiek sa často spomína úrazové poistenie. Niekedy sa zvlášť uvádza detské poistenie. Väčšinou je človek poistený na nejakú sumu pre prípad smrti a má možnosť si zvoliť ďalšie pripoistenia (úrazy, choroby, PN, invalidita a pod.).

  1. Kapitálové poistenie - súčasťou poistky je okrem poistenia rizík aj investovanie do fondov, pričom je garantovaná suma, ktorú dostanete, ak sa dožijete konca zmluvy. Garantovaná je aj tzv. Technická úroková miera (TÚM).
  2. Investičné poistenie - súčasťou poistky je okrem poistenia rizík aj investovanie do fondov (bližšie sa im budem venovať v sektore investícií). V poistke je uvedená predpokladaná suma, ktorú dostane, ak sa dožije konca zmluvy. Táto suma nie je garantovaná a závisí od výkonnosti fondov.
  3. Rizikové poistenie - iba poistenie rizík, bez sporenia (podobne ako poistenie auta, bytu, cestovné poistenie a pod.).

 

Technická úroková miera je ročná úroková sadzba (v %), ktorou sa úročí poistná rezerva. Aktuálne je to v nových zmluvách 1,9%. Kedysi, v starších poistkách bola TÚM 2,5% alebo dokonca 4%. TÚM 1,9% .Z každého bežného alebo jednorazového poistného, ktoré platí poistník, sa oddelí taká časť poistného do poistných rezerv (peniaze poisteného), aby bola na konci poistenia pomocou úročenia technickou úrokovou sadzbou dosiahnutá zaručená poistná suma pre prípad dožitia.

Poisťovňa si však sťahuje z peňazí, ktoré idú do sporenia administratívne poplatky, ktoré v konečnom dôsledku spôsobia to, že reálne zhodnotenie je možno 0,5% a vzhľadom k dlhodobej inflácii sme na konci vlastne v strate.

 

Všeobecné poistné podmienky (VPP) a Osobitné poistné podmienky (OPP) sú prílohou k poistnej zmluve a sú tu rozpísané podmienky, za ktorých poisťovňa poskytne plnenie pri poistnej udalosti, sú tu uvedené výluky z tohto plnenia, prílohou sú aj tabuľky, kde je uvedené napríklad percentuálne plnenie z úrazových pripoistení, sú tu vymenované napríklad všetky kritické (závažné) choroby a podobne.

 

Hlavné poistenie znamená poistenie smrti. Pri kapitálovej poistke znamená poistná suma tu uvedená jednak to, čo poisťovňa vyplatí v prípade smrti poisteného a jednak sumu, ktorú vyplatí v prípade dožitia. Pri investičnej poistke to znamená len sumu, ktorú poisťovňa vyplatí v prípade smrti, suma vyplatená pri dožití sa konca zmluvy nie je garantovaná a v modelácii, ktorá označuje ako sa bude sporenie vyvíjať, je poznámka, že táto modelácia nie je záväzná, resp. že vývoj závisí od vývoja na finančných trhoch.

 

Pripoistenia sú všetko ostatné. V pripoisteniach môže byť znovu poistená smrť, napríklad na kratšiu dobu ako je to v hlavnom poistení a v nových poistkách už majú poisťovne možnosť poistiť si smrť s klesajúcou poistnou sumou.

 

Smrť s klesajúcou poistnou sumou sa využíva napríklad vtedy, ak má poistený hypotéku a chce zabezpečiť svoju rodinu tak, aby v prípade jeho smrti mohla rodina vyplatiť hypotéku a zbaviť sa tohto záväzku. Toto pripoistenie môže byť nastavené ako lineárne klesajúce alebo poistník zvolí nelineárne klesanie. Lineárne klesanie znamená, že poistený je každý rok krytý na nižšiu sumu (veď aj istina na hypotéke klesá každý rok, aj keď nie lineárne!). Čiže ak nastavíme napr. 80 tis. € na 30 rokov, bude klesať poistné krytie o cca 2666 € (ak je to nastavené tak, že to skončí na nule). Neznamená to, že budeme za poistku platiť každý rok menej! Rozdiel je v tom, že ak má niekto hypotéku na 80000 € a dá si túto sumu ako hlavné poistenie, bude na 80000 € poistený po celú dobu, aj v čase, keď bude zostatok hypotéky napríklad už len 20 tis. €. Takéto poistenie je však niekoľnonásobne drahšie ako keď 80 tis. € v čase klesá.

 

Trvalé následky úrazu (TNÚ) - toto pripoistenie by malo riešiť situáciu, keď človek utrpí taký úraz, ktorý zanechá trvalé následky a potrebuje peniaze napr. na operáciu, rehabilitáciu, invalidný vozík a pod.). Úrazy sa hodnotia percentuálne podľa závažnosti. To, či úraz zanechá trvalé následky alebo nie sa vyhodnotí po roku, čiže aj plnenie bude až po roku (niektoré poisťovne vyplácajú časť tohto plnenia zálohovo vopred). TNÚ môžu byť bez progresie alebo s progresiou. Ak sú TNÚ bez progresie, dostane poistený plnenie z poistnej sumy (príslušné percento podľa závažnosti úrazu resp. trvalých následkov). TNÚ s progresiou (napr. 350%, 400%, 500%...) znamená, že ak sú následky úrazu v oceňovacej tabuľke ohodnotené napr. v rozpätí 0-25%, dostane poistený príslušné percento zo základnej sumy, ak je úraz ohodnotený napr. v rozpätí 80%-100%, dostane percento z nejakého násobku základnej poistnej sumy (v niektorých VPP sú uvedené vzorce, z ktorých sa príslušné percento počíta).

 

Kritické choroby (KCH) - toto pripoistenie by malo riešiť situáciu, keď je diagnostikovaná niektorá zo závažných chorôb a poistený potrebuje peniaze napr. na drahšie lieky, operáciu, vyšetrenie u súkromného lekára a pod.). Medzi KCH patrí napr. rakovina, cukrovka, hluchota, slepota, infarkt, Alzheimer, Parkinson a pod. KCH majú tzv. karenčnú dobu, čo znamená, že od uzavretia poistky musí uplynúť istý čas a až potom môže nastať poistná udalosť. Čiže ak je karenčná doba napr. 6 mesiacov (zriedkavo majú poisťovne aj menej) a dostanem rakovinu 4 mesiace od uzavretia poistky, plnenie nedostanem.

Karenčná doba samozrejme nie je pri úrazových typoch pripoistení.

 

Nasleduje Poistenie (3.časť) - ďalšie pripoistenia, výhody a nevýhody