Základy finančnej gramotnosti: 2. Úvery

20.02.2016 13:27

Úvery sú 2. finančný sektor v mojej "škole" finančnej gramotnosti.

S pojmom úver sa každý človek vo svojom živote určite stretol alebo ešte stretne. Áno, poznám aj ľudí, ktorí nikdy žiadny úver nemali. Otázka je, či je rozumnejšie si na niektoré veci brať úver alebo zaplatiť v hotovosti. K odpovedi na túto otázku sa postupne dostaneme. Najprv si uvedieme základné rozdelenie úverov.

 1. Hypotekárny úver
 2. Spotrebný úver
 3. Podnikateľský úver
 4. Medziúver a stavebný úver

Prosím, berte toto rozdelenie, podobne aj celý kurz Základy finančnej gramotnosti, ako rozdelenie pre bežných ľudí, nie pre profesionálov. Tento kurz má slúžiť všetkým ľuďom, bez ohľadu na to, či majú alebo nemajú ekonomické vzdelanie a má im pomôcť zorientovať sa v základných pojmoch a záludnostiach sveta financií, s ktorým sa stretávame v každodennom živote!

Všetky tri typy úverov majú spoločné to, že ide o peniaze, ktoré si niekto (fyzická alebo právnická osoba) požičia od inštitúcie, ktorá má na to licenciu. Ten, kto si požičiava, je dlžník, ten kto požičal, je veriteľ.

Dlžník veriteľovi úver spláca za vopred dohodnutých zmluvných pravidiel. Väčšinou je to doba splácania (doba splatnosti), úroková sadzba, mesačná splátka, sankcie za nedodržanie pravidiel a pod. Pri hypotekárnych úveroch alebo úveroch hypotekárneho typu (vysvetlím neskôr) je v zmluve uvedená aj nehnuteľnosť, ktorá je založená v prospech veriteľa, čo znamená, že ak dlžník úver nespláca, môže veriteľ dať návrh na exekúciu tejto nehnuteľnosti.

Uvedieme si teraz nejaké základné pojmy a k nim stručné vysvetlenie:

 • Úroková sadzba je percento, ktorým sa úročí požičaná suma.
 • Úrok je suma, ktorú platí dlžník veriteľovi za požičanú sumu. To znamená, že úroková sadzba a úrok nie je to isté. Úrok je to číslo, ktoré vypočítame ako percento (úrokovú sadzbu) z požičanej sumy. Takže ak si požičiam napr. 50000 € a úroková sadzba (ú.s.) je napr. 3%, tak úrok je 1500 €.
 • Anuitné splácanie zjednodušene znamená, že platíme rovnakú mesačnú splátku dovtedy, kým sa nezmení úroková sadzba. V tejto splátke je zahrnutá splátka úroku aj splátka istiny.
 • Istina je suma, ktorá je na začiatku splácania rovná sume,  ktorú sme si požičali, postupne istina klesá, keďže v každej splátke splatíme časť z istiny. Pri anuitnom splácaní ide na začiatku väčšia časť splátky na úroky a menšia časť na istinu, postupne sa tento pomer otáča. Záleží to od požičanej sumy, úrokovej sadzby a doby splácania.
 • RPMN - ročná percentuálna miera nákladov. Ak si vezmete úver, platíte okrem úroku aj ďalšie iné poplatky súvisiace s úverom (napr. poplatok za vybavenie úveru, poistenie úveru a iné.). Rozdiel medzi RPMN a úrokovou mierou tak udáva, aké ďalšie poplatky sú spojené s daným úverom.
 • LTV - Loan to value. Na základe odporúčania NBS (Národná banka Slovenska) banky prestávajú postupne poskytovať 100% financovanie nehnuteľnosti. To znamená, že ak chcem kúpiť byt za 100 tis. €, banka mi dá len 90% (90 tis. €) alebo možno len 80%, pri pozemkoch je to len 70% alebo 60%. Okrem iného to závisí aj od lokality. LTV je práve pomer medzi výškou hypotéky a cenou nehnuteľnosti (podľa znaleckého posudku). Loan = pôžička, value = hodnota (nehnuteľnosti). V Bratislave sa ešte výnimočne dávajú 90-100% hypotéky, ďalej od BA sa LTV znižuje. To znamená, že si žiadateľ musí zvyšok zohnať sám (našetrené peniaze, spotrebný úver, stavebný úver...)
 • Účel úveru. Pri hypotékach je to kúpa nehnuteľnosti (byt, dom, pozemok), výstavba nehnuteľnosti, prípadne jej zmena alebo rekonštrukcia, splatenie už skôr poskytnutých hypoték alebo konsolidácia hypotéky a iného úveru.
 • Doba splatnosti (splácania) - udáva sa v rokoch alebo v mesiacoch. Je to doba, do ktorej musí byť úver splatený. Pri mimoriadnych splátkach sa dá úver vyplatiť samozrejme aj skôr. Väčšinou je doba splácania max. 30 rokov alebo do veku 65 rokov dlžníka, spoludlžníka. Sú aj banky, ktoré umožňujú splácať úver hypotekárneho typu 40 rokov alebo do veku 70 rokov.
 • HUM (HÚ so ŠPM) - hypotekárny úver pre mladých alebo hypotéka so štátnym príspevkom pre mladých. Poskytuje sa žiadateľom, ktorí majú vek do 35 rokov v čase podania žiadosti. Zároveň musia spĺňať platové podmienky, ktoré sa menia každý štvrťrok. Maximálna hranica súvisí (veľmi zjednodušene povedané) s priemerným príjmom v SR v predchádzajúcom štvrťroku. Od 1.1.2016 do 31.03.2016 je to hrubý mesačný príjem max. 1119,30 €.  V prípade dvoch žiadateľov (manželia) je hranica 2-násobná, t.j. max. 2238,60 €. Jeden z manželov môže mať ale napr. 1500 € a druhý 700 €, podstatný je súčet.
 • Štátny príspevok pre mladých sa poskytuje len na prvých 5 rokov splácania hypotéky. Prejavuje sa to tým, že sa úroková sadzba počas tohto obdobia znižuje o 3%. Štát "dáva" 2%, banka 1%. POZOR! Niektoré banky to robia tak, že hneď znížia úrokovú sadzbu o 3% a podľa toho vyrátajú mesačnú splátku, čo je samozrejme pre dlžníka výhodnejšie, lebo platí menej na úrokoch a viac ubúda z istiny. Iné banky však najprv vyrátajú splátku z nezníženej úrokovej sadzby, dlžník túto sumu zaplatí a cca o 2 mesiace mu spätne vrátia ten rozdiel, ktorý vlastne preplatil. Toto je pre klienta nevýhodné, lebo od začiatku platí vysoké úroky a istina klesá omnoho pomalšie!!! Niektoré banky dávajú pri ŠPM napr. ú.s. 3% a klientovi povedia, že má vlastne ú.s. 0%, ale ak postupujú tým 2. spôsobom, tak sa aj pri takejto akože "0%" úrokovej sadzbe platia úroky...
 • Dotácia pri ŠPM - poskytuje sa len na sumu max. 50 tis. €. Ak chcem vyššiu hypotéku, je viac možností. Niektoré banky dajú rovnakú ú.s. na "dotovaných" 50 tis. aj na ten zvyšok. Ak dajú napr. ú.s. 3,1%, znamená to, že na 50 tis. máte 0,1% a na zvyšok 3,1%. Znovu platí to, že je rozdiel, ak banka tie 3% odpočíta hneď alebo až potom a vracia dlžníkovi rozdiel v splátke spätne. Iné banky dajú rozdielne sadzby. Napr. na 50 tis. so ŠPM dajú 3,9% (čiže reálne 0,9%) a na zvyšok 2,9%.
 • AH (Americká hypotéka) - je to ako keby bezúčelová hypotéka. To znamená, že žiadateľ nemusí uviesť ako účel žiadny z dôvodov uvedených vyššie. Je to vlastne bezúčelový úver založený nehnuteľnosťou. Ak napr. zdedím byt a musím vyplatiť ostatných súrodencov, môžem si zobrať AH a ten byt založím v prospech banky. AH sa dávajú väčšinou max. na 70% LTV a max. na 20 ročnú splatnosť. Aj ú.s. bývajú vyššie ako pri klasickej hypotéke.
 • Fixácia úrokovej sadzby. Banka sa pri poskytnutí úveru zaväzuje, že počas nejakého obdobia nebude meniť ú.s. Najčastejšie je to 3 alebo 5 rokov, ale sú aj iné fixácie - 1, 2, 4, 7 alebo 10 rokov.
 • Predčasné splatenie úveru - znamená, že vyplatím úver skôr ako je doba splatnosti uvedená v zmluve. Ak chcem vyplatiť úver počas fixácie, musím počítať s tým, že si banka vypýta poplatok (pokutu). Od 21.03.2016 by mal byť zákonom stanovený poplatok za predčasné splatenie max. 1% z istiny. Pri skončení fixácie sa dá úver vyplatiť bez poplatku celý alebo nejaká časť z istiny. Banky ponúkajú aj možnosť dávať mimoriadne splátky aj mimo fixácie, väčšinou max. 20% ročne z istiny, ktorá bola 1.1. v tom kalendárnom roku. Pri mimoriadnych splátkach má dlžník na výber, či si chce takto znížiť mesačnú splátku v ďalšom období alebo skrátiť dobu splácania. Za skrátenie doby splácania si väčšinou banky vypýtajú poplatok.
 • Variabilná ú.s. (sadzba naviazaná na Euribor), čiže sadzba, ktorá sa môže priebežne meniť. Euribor vyjadruje priemerný úrok, za ktorý požičiavajú významné banky peniaze ostatným bankám. Výška variabilnej úrokovej sadzby sa vypočítava tak, že sa k Euriboru pripočíta marža banky. Variabil väčšinou znamená aj to, že ak sa 1 rok variabilná ú.s. nezmení, znamená to ako keby skončilo a fixácia a môže sa úver vyplatiť predčasne bez pokuty.
 • Spotrebný úver (SÚ) je bezúčelový úver, čo znamená, že banka (nebankovka) sa nepýta na dôvod, prečo chceme peniaze. Spravidla si ho ľudia berú napr. na dofinancovanie hypotéky, ak nedostanú od banky 100% LTV alebo na nákup auta, dovolenky, spotrebičov, rekonštrukciu a pod. V týchto prípadoch sa nezakladá nehnuteľnosť, ako tomu je pri hypotékach. Na dofinancovanie hypotéky a rekonštrukciu však môžeme použiť aj medziúver alebo stavebný úver, ak máme založené stavebné sporenie (o stavebnom sporení v niektorom z ďalších pokračovaní). SÚ majú spravidla vyššiu ú.s. ako HÚ a podstatne kratšiu dobu splatnosti. Od 1.1.2016 je to max. 8 rokov pre nové úvery a znižovať sa bude pravdepodobne na 7 rokov. SÚ poskytujú banky max. na 25 tis. €, výnimka je úver zo stavebnej sporiteľne.
 • Podnikateľské úvery - úvery poskytované podnikateľom na podnikateľské zámery. Bližšie sa im nebudem venovať, keďže moje poradenstvo je zamerané na fyzické osoby, na rodiny.
 
V texte je spomenutá možnosť mimoriadnych splátok alebo predčasného splatenia hypotéky. Výhodnosť resp. nevýhodnosť rozoberiem až keď uverejním časť o investíciách. Ak sa chcete o tomto porozprávať skôr, ozvite sa mi.
 
Na začiatku článku som spomenul, že je otázka, či je lepšie si požičať alebo zaplatiť v hotovosti. Aj o tejto dileme sa s Vami rád porozprávam na osobnom stretnutí. Teraz aspoň stručne. Ak sú aktuálne úrokové sadzby na úrovni 2% a menej, je hypotéka ako dlhodobý úver výhodná. Peniaze, ktoré mám v hotovosti viem totižto investovať tak, že získam vyšší výnos ako 2% p.a. Čiže moje peniaze mi zarobia viac ako to, čo dávam banke. Ak patríte k tým, ktorí sa boja investovať, verím, že keď si prečítate časť o investovaní, tak Váš strach zmizne. Moji klienti sa investovať neboja.
 
Nemenej dôležitá vec je však to, že ak dáte napr. mimoriadnu splátku úveru, dokonca opakovane, pripravíte sa tým o peniaze, ktoré by ste mohli mať ako železnú rezervu. Čo ak sa zrazu zhorší Vaša finančná situácia a nebudete mať na splátku??? V tom najhoršom prípade príde exekútor a zoberie Vám byt... Niektorí ľudia to riešia pôžičkou v nebankovke, čím sa dostávajú do začarovaného kruhu, lebo po čase nevládzu splácať ani tú. Nie je rozumnejšie vytvárať si finančnú rezervu ako posielať do banky mimoriadne splátky?
 
Príďte sa porozprávať o tom, ako si peniaze dlhodobo plánovať. To je to, čím sa profesionálne zaoberám.
 
 
Nabudúce sektor Vklady.